GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI

       DENETİM VE GÖZETİM

       İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. (İş Kanunu Madde:77 )

       İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI

       İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.
       İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. (İş Kanunu Madde:75)

       İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

       İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğine dair belgeler düzenlenmemiştir
İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:4, 17)

       MESLEKİ EĞİTİM

       Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan kişinin çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim gördüklerine dair belgeleri yoktur. Çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. (İş Kanunu Madde:85)

       İLKYARDIMCI

       İşyerinde ilkyardımcı çalıştırılmamaktadır yalnızca ilkyardımcı çalıştırılmaktadır. İlkyardım Yönetmeliğinin kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir “İlkyardımcı”nın bulundurulması zorunludur.

       Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her on personel için bir “İlkyardımcı”nın bulundurulması zorunludur. (İlkyardım Yönetmeliği Madde:16)

       PERİYODİK SAĞLIK KONTROLÜ:
       AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR

       Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.

       İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.

       Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. (İş Kanunu Madde:86)

       ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN RAPOR

       Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dâhil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.

       Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. (İş Kanunu Madde:87)

       PERİYODİK GÖĞÜS RADYOGRAFİSİ

       Tozlu işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken sağlık muayeneleri yapılacak ve periyodik olarak her 6 ayda bir, göğüs radyografileri alınacaktır.
       Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:76/5, 76/6)

       BULAŞICI HASTALIK MUAYENESİ (PORTÖR)

       Gıda işinde çalışan işçilerin bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığına dair belgeleri yoktur.
İşçiler, üç ayda bir periyodik olarak bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıkları konusunda muayene edilecek ve sonuçları gösterir belgeler yetkililere gösterilmek üzere işyerinde bulundurulacaktır. (Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde:126)

       TETANOS AŞISI

       İşçilerin tetanos aşısı olduklarına dair belgeler görülememiştir.
       Tetanos tehlikesi olan işlerde çalışan bütün işçilere, antitetanik aşı yapılacak, parçalanmış ezik ve toprakla bulaşmış yaralanmalarda, serum antitetanik tatbik olunacak, işçi daha önce aşılanmış ise, rapel olarak, anatoksin yapılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:86)

       GÖZLERİN KORUNMASI

       Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayeneleri yapılacaktır;
ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
düzenli aralıklarla ve
ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda.
b) Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere tabi tutulacaktır.
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilere yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir.
d) Bu madde uyarınca alınacak önlemler işçilere herhangi bir maddi yük getirmeyecektir. (Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:9)

       GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

       İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde; işveren, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır. (Gürültü Yönetmeliği Madde:6)

       İŞİTME TESTİ

       Gürültülü bölümlerde çalışan işçilerin işitme testleri yapılmamıştır.

       En yüksek maruziyet etkin değerlerini (85 dB (A)) aşan gürültüye maruz kalan bir işçi, bir hekim veya hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi tarafından işitme testi yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde hükme bağlanan değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan işçiler için de işitme testleri yapılacaktır.

       Bu kayıtların kopyaları, yetkili makamların istemesi halinde verilecektir. Her işçi, istediğinde kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir. (Gürültü Yönetmeliği Madde:12)

       YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ

       Özel itfaiye teşkilatı bulunmayan işyerlerinde, bekçiler ile çalışanlar arasından yeteri kadar yardımcılar seçilerek bir yangın söndürme ekibi kurulacak ve bu ekip personeline, yangın halinde yapacakları görevler gösterilecek ve yangına karşı savunma eğitimi yapılacak, ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerinin, hangi çeşit yangına karşı kullanılacağı da öğretilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:133)

       ALARM VE TAHLİYE DENEMELERİ

       İşyerinde alarm ve tahliye denemeleri yapılmamıştır.
       İşyerlerinde 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılacak, bu denemeler, yetkili ve tecrübeli bir şef, işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcılardan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve işyeri yangın planına uygun olarak tertiplenecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:131)

       ELEKTRİK TESİSATININ KONTROLÜ

       Aydınlatma devresi de dâhil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacaktır. (Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde:40)

       TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU

       Bir topraklama sisteminin saha uygulama ve denetleme planı bulunmalıdır. Bu plan üzerinde; topraklayıcıların yerleri, çeşitleri, boyutları, topraklama için kullanılan malzemeler, gömülme derinlikleri, topraklayıcıların düzenlenme biçimleri, topraklama iletkenlerinin cinsi, topraklama iletkenlerinin bağlantılarına ilişkin detaylar, ölçmelerin yapılabileceği ayırma noktaları, başka topraklayıcılar ile bağlantı yerleri, topraklamalara ilişkin direnç değerleri, dokunma gerilimleri, topraklamanın yapıldığı tarih, ölçmeyi yapan elektrik mühendisi (Adı soyadı, Ünvanı, Oda kayıt no vb) gösterilmelidir.

       Topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları; Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için bir yılı, sabit olmayan ve yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ayı aşamaz. (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde:10, Ek-P)

       YILDIRIMLIK TESİSATI (PARATONER)

       Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun araçlarla korunacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-II Madde:1.3)

       PARATONERİN KONTROLÜ

       Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. (Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde:57)

       AYDINLATMA

       İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır.
Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:8)

       ETANJ LAMBA

       Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:8.2)

       YALITKAN MALZEME
       ELEKTRİK SİGORTALARINA KAPALI DOLAP
       İLETKENLERİN MEKANİK ETKİLERE KARŞI KORUNMASI
       KÜÇÜK GERİLİM KULLANMA
       GÖVDE TOPRAKLAMASI

       Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2/19)

       METAL ÇATIYA TOPRAKLAMA

       Maden çatılı veya karkaslı bina, atölye, depo ve benzerleri ile iletken olmayan tabanlar üzerinde kurulmuş makinalar, havagazı, su ve kalorifer tesisatı ve bütün madeni kısımlar, usul ve tekniğe uygun olarak etkili bir şekilde topraklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:344)

       TÜM EKİPMANI DURDURMA SİSTEMİ – ACİL DURDURMA SİSTEMİ

       Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunacaktır. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunacaktır. İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olacaktır. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olacaktır.
İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2/3, 2/4)

       İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ

       İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7)

       ASANSÖRÜN KONTROL BELGESİ

       İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin öngördüğü şekilde imal ve inşa edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır.
Asansörlerin imali, inşası, kurulması, muayene ve bakımı,bu işlerin fenni, teknik ve kanuni sorumluluğunu taşıyabilecek nitelik ve ehliyeti bulunduğu Hükümet veya belediyelerce kabul edilen teşekkül veya şahıslara yaptırılacaktır.
Her işveren, asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene raporlarını, işyerinde bulundurmak ve denetlemeye yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermek zorundadır.
Yük asansörlerinde, insan taşınmaması esastır. Bu yasağı belirten levhalar, her kat kapısına ve kabin içine, görülür bir şekilde konulacaktır. Ancak, işin gereği olarak insan taşınması halinde, insan asansörlerindeki güvenlik koşulları, bu asansörlerde de bulunacaktır.
Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yükü açıkça gösteren levhalar bulundurulacaktır.
Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulacaktır.
Bina dışında kurulan yük asansörlerinin çerçevesi, tabandan en az 3 metre kadar sağlam bir şekilde örtülecek ve ayrıca kapıların bulunduğu cephe, yüksekliği boyunca tamamen kapatılacaktır.(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:25)

       LİFTLERİN PERİYODİK KONTROLÜ
       FORKLİFTLERİN PERİYODİK KONTROLÜ

       Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 378)

       FORKLİFTİN GERİ HAREKETİNDE UYARI ZİLİ VEYA IŞIĞI

       Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında görevli olmayan işçilerin bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılacaktır.
       İşin gereği olarak bu alanda işçi bulunması zorunlu ise, bu işçilerin iş ekipmanı nedeniyle zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-II Madde:2/3)

       OPERATÖR BELGESİ

       İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır.
İş makinelerinin sürücülerinin ve operatörlerinin eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sınav başarı belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:8, İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) İle İlgili Esaslar Madde:1)

       G SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ

       İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır.
       İş makinası türünden motorlu araçları kullanacakların “G” Sınıfı Sürücü Belgesi almaları gerekir.
       G sınıfı sürücü belgesi kapsamındaki iş makinelerinin sürücülerinin ve operatörlerinin eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sınav başarı belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
       Sertifikalar, trafik kuruluşunca sınıfına uygun sürücü belgeleri ile değiştirilmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:8, Karayolları Trafik Kanunu Madde: 38, 42)

       ARAÇ GEÇİŞ YOLLARI

       Merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar dahil bütün yollar, yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike yaratmayacak şekil ve boyutlarda olacaktır.
       Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olacaktır. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılacaktır.
       Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulunacaktır.
       Çalışma mahallerinde yapılan iş ile makine ve malzeme göz önüne alınarak, işçilerin korunması amacıyla araçların geçiş yolları açıkça işaretlenecektir.
       Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun önlemler alınacak, bu alanlar açıkça belirlenecektir. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:12)

       TRAFİK YOLLARININ İŞARETLENMESİ

       Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, işçilerin korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilecektir.
Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilecektir.
       Tesislerin açık alanlardaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenecektir. (Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Ek-V Madde:2)

        VİNÇLERİN KONTROLÜ

       Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 378)

       VİNÇLERİN TEST YÜKÜ

       Kaldırma makinaları,kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 376)

       VİNÇTE UYARMA ZİLİ

       Vincin veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için operatör, sesi açıkça işitilebilen zil, çan ve benzerleriyle işaret verecek ve bunlar hareket halinde devamlı olarak çalacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:405)

       KANCAYA EMNİYET MANDALI

       Kaldırma araç ve makinalarının yük kancaları; demir, dövme, çelik veya benzeri uygun malzemeden yapılmış olacak, yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için, bunlardan güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:436)

       VİNÇLERDE ÜST-ALT SINIR FREN TERTİBATI

       Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında, belirtilen üst noktalar geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir tertibat bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:375)

       KOMPRESÖRÜN PERİYODİK KONTROLÜ

       Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere;kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:244)

       KOMPRESÖRE AYRI BÖLME

       Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.
İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-2 Madde:1.1)

       KAZAN KULLANMA TALİMATNAMESİ

       İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak işçilerin bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:
       İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanacaktır.
       Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az;
       1) İş ekipmanının kullanım koşulları,
       2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar,
       3) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar, ile ilgili bilgileri içerecektir.
       İşçiler, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilecektir. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar, ilgili işçilerin anlayabileceği şekilde olacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:10)

       KAZANA AYRI BÖLME:

       Buhar/Sıcak su kazanı, patlamalara karşı dayanıklı ayrı bölmede değildir. / Kazan dairesinin üstündeki katta işçi çalıştırılmaktadır.
       İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalıştırılmayacaktır.
       İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-2 Madde:1.1)

       KAZANLARDA ÖLÇÜ CİHAZLARI

       Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:
       1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.
Manometrenin işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.
       2) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.
       3) Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır. Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır. Göstergenin bağlantı borusunun çapı, ısıtma yüzeyi 25 metrekareye kadar olanlarda 25 milimetreden, 25 metrekareden büyük ısıtma yüzeyi olan kazanlarda 45 milimetreden az olmayacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır. Su göstergesinin kazanla olan bağlantısı, en az su seviyesinin 15 santimetre altında ve çamur seviyesinden 45 santimetre yukarıda olan bir yerde bulunacaktır.
Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer adet vana veya musluk konacaktır. Bağlantı borusu üzerinde, başka bir delik açılmış olmayacak bunlar doğrudan doğruya kazana bağlanacaktır.
       Bütün göstergeler, kazanın önünden veya yanından, normal çalışma durumunda görülebilecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:204)

       EMNİYET VENTİLİ

       Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır. Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır. Emniyet supapları, titreşim yapmadan ayarlanabilecek ve ehliyetsiz kimselerin, ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya mühürlenmiş olacaktır.
       Emniyet supapları, fazla basınçtan dolayı, çıkan buharı dışarı atarken, çalışanlara zarar vermeyecek şekilde teçhiz edilmiş olacaktır.
       Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:205)

       SOYUNMA YERLERİ ELBİSE DOLAPLARI – DUŞ TUVALET VE LAVABOLAR

       İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, işçilerden soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacaktır.
       Soyunma odalarında her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir.
       Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır.
       Yapılan işin özelliğine göre gerekli durumlarda işçiler için duş tesisleri yapılacak yeterli sayıda lavabo ve tuvalet bulunacaktır.
       Duş ve lavabolarda akarsu bulunacak, gerektiğinde akar sıcak su da sağlanacaktır.
       Duş ve tuvaletler erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır.
       Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanacaktır.(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:18)

       KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

       İşçilere yaptıkları işe göre kişisel koruyucu donanım olarak baret, emniyet ayakkabısı, koruyucu gözlük, yüz siperliği, solunum cihazı, kulak koruyucuları, koruyucu giysi, önlük, eldiven, iklime dayanıklı giysi, yansıtıcılı giysi, emniyet kemeri, güvenlik halatı, koruyucu merhemler verilecektir.
       Her işveren, Ek-III’de belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda, Ek-II’de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olanları Ek-I’de örneği verilen tabloya göre değerlendirecek ve işçilere verecektir.
       İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir.İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir. (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde:8, Ek-I,II,III)

       DİNLENME YERLERİ

       Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme odası veya dinlenme alanı sağlanacaktır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz.
       Dinlenme odalarında ve dinlenme alanlarında arkalıklı sandalyeler ve masalar bulunacaktır.
       Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:16)

       İLK YARDIM EKİPMANI SEDYE

       İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir yada daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır. İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır. Buralar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir. Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. Bu ekipman uygun şekilde işaretlenecek ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır.
       (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:19)

       BİNALARIN YAPISI VE DAYANIKLILIĞI

       İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır.
       (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:2)

       SABİT MERDİVENE KORKULUK

       Merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar dahil bütün yollar, yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike yaratmayacak şekil ve boyutlarda olacaktır. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:12.1)

       SEYYAR ÇALIŞMA PLATFORMUNA KORKULUK

       Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri minimuma indirmek için uygun önlemler belirlenecektir. Eğer gerekiyorsa düşmeleri önleyecek koruyucular yapılacaktır. Bu koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.
       Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmayacaktır. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-II Madde:4.1.4)

       TEHLİKELİ ALANLARIN İŞARETLENMESİ

       Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme tesisleri için işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenecektir.
İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır.
Sarı-siyah ya da kırmızı-beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanacaktır. (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Ek-IV Madde:1)

 

       TEHLİKELİ ALANLAR (ÇUKURLAR)

       Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun önlemler alınacak, bu alanlar açıkça belirlenecektir. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-II Madde:10)

       İŞYERİ TABANI, DUVARLARI, TAVANI VE ÇATISI

       İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olacak, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmayacaktır.
       İşyerinde yapılan işin niteliği ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak işyeri uygun şekilde bölümlere ayrılacaktır.
İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli malzemeden yapılmış olacaktır.
       İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılmış olacak, açık bir şekilde işaretlenecek veya çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunacaktır.
       Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:9)

       YÜKLEME YERİ VE RAMPALAR

       Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:14)

       ÇALIŞMA YERİNDE HAREKET SERBESTLİĞİ

       Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, işçilerin rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olacaktır.
       İşçinin işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan bulunacaktır. İşin özelliği nedeniyle bu mümkün değilse çalışma yerinin yanında serbest hareket edeceği alan olacaktır. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:15)

       İŞYERİ DÜZENİ – İŞ SAĞLIĞI VE ERGONOMİ

       Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, işçilerin iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:9)

       ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI

       Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.
       Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.
İşyerinde yeterli sayıda kaçış yolu ve acil çıkış kapıları bulunacaktır.
       Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır. Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır.
       Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.
       Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır.
       Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır.
       Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.
       (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:4)

       KAPILAR VE GİRİŞ YERLERİNİN UYGUNLUĞU
       SAYDAM KAPILARA İŞARETLER
       İKİ YÖNE AÇILAN KAPILARDA SAYDAM KISIMLAR
       RAYLI KAPILARDA GÜVENLİK
       OTOMATİK KAPILAR

       Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olacaktır.
       Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmiş olacaktır.
       Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunacaktır.
       Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike yaratmayacak ve güvenli malzemeden yapılmış olacak veya kırılmalara karşı korunmuş olacaktır.
       Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır.
       Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır.
       Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenecektir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olacaktır.
       Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunacaktır. Bu kapılar açıkça işaretlenecek ve önlerinde hiçbir engel bulunmayacaktır.
       Mekanik kapılar işçiler için kaza riski taşımayacak şekilde çalışacaktır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilecektir. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:11)

       GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ (UYARI LEVHALARI)

       şveren, işyerinde; çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretlerini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır. (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Madde:5)

       İŞ EKİPMANINDA UYARI VE İŞARETLER

       İş ekipmanlarında, işçilerin güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunacaktır.  (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2.15)

       İŞARET LEVHALARI

       İşyerinin uygun yerlerinde işaret levhaları yoktur.
İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınma, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.
       İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır. (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Ek-II Madde:2)

       HAVALANDIRMA

       Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanacaktır.
       Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır.
       Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı sistemi bulunacaktır. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:6)

       SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANI
       YANGIN ALARM SİSTEMİ
       YANGIN İÇİN BASINÇLI SU
       YANGIN DOLABI VE HORTUMLARI

       İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulunacaktır.
       Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir yerlere konulacak, önlerinde engel bulunmayacaktır.
       Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecek, işaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.
       (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:5)

       YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI PERİYODİK KONTROLÜ

       Seyyar yangın söndürme cihazları, en az 6 ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılacaktır. Köpüklü tip (Sodyum bikarbonat asitli) yangın söndürme cihazları, en az senede bir defa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulacaktır.
Karbondioksitli, bikarbonat tozlu, karbon tetraklorürlü ve benzeri kimyasal maddeli yangın söndürme cihazları, kullanılıştan sonra derhal yeniden doldurulacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:128)
       ÇALIŞMA YERİ

       Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, işçilerin rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olacaktır. (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:15.1)

       İSTİFLEME

       İşyerlerinde malzemeler, aydınlatmayı engellemeyecek, makina ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:489)

       AÇIK REZİSTANSLI ELEKTRİKLİ OCAK VE VANTİLATÖRLER:

       İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
İşveren:
a)İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edecektir.
b)İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır.
       (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:5)

       PRESLERDE ÇİFT EL KUMANDA SİSTEMİ

       Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak koruyucu yapılamayan preslerde, çift el kumanda tertibatı bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek başına presi harekete geçiremeyecek şekilde yapılmış olacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:180/4)

       PEDAL KORUYUCUSU

       Ayak pedalı ile çalışan makina ve tezgahların pedalları üzerinde bir koruyucu bulunacaktır.
       (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2.1)

       KALINLIK MAKİNASINDA PARÇA FIRLAMALARINA KARŞI ÖNLEM
       TORNA TEZGAHINDA SİPERLİK, PARAVAN
       Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2.5)

       ZIMPARA TAŞINA KORUYUCU KAPAK
       BANT KOPMASINA KARŞI KORUYUCU
       HALI MAKİNASINDA MEKİK KORUYUCUSU:
       YÜKLEME BANDI KALDIRMA KOLU DİŞLİSİNDE ÖNLEM

       İşçilerin sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2/7)

       SEYYAR HELEZONA KORUYUCU:
       ET KIYMA MAKİNASINA HUNİ
       İŞ EKİPMANLARI KAYIŞ-KASNAK KAPLİN KORUYUCULARI
       ŞERİT TESTEREDE ALT VE ÜST KASNAK KORUYUCUSU
       BANT ALTI SİLİNDİRLERE KORUYUCU
       KLİMA SANTRALLARI ANA FANLARINA KORUYUCU
       GİYOTİN MAKASTA EL GİRMESİNİ ÖNLEYEN KARŞI KORUYUCU

       İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılacaktır.
       Koruyucular ve koruma donanımı: sağlam yapıda olacak, ilave tehlike yaratmayacak, kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olacak, tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak, ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla kısıtlamayacak, sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça takılması, sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2/8)

       SWİTCH SİSTEMİ
       TARAK MAKİNASINDA SWİTCH SİSTEMİ
       MAKİNA KAPAKLARINDA SWITCH
       HELEZONA SWİTCH:

       İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılacaktır.
       Koruyucular ve koruma donanımı: sağlam yapıda olacak, ilave tehlike yaratmayacak, kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olacak, tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak, ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla kısıtlamayacak, sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça takılması, sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2/8)

       ALEV GERİ TEPME EMNİYET VENTİLİ
       GAZ TÜPLERİNİN DİK KULLANILMASI
       İŞ EKİPMANINDA PATLAMA RİSKİ

       Oksijen ve asetilen hortumları üzerinde veya şalumo arkasında alev geri tepme emniyet ventili konulacaktır.
Bütün iş ekipmanı, ekipmanın veya ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin patlama riskini önleyecek özellikte olacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-I Madde:2/18)

       PATLAMALARIN ÖNLENMESİ VE PATLAMADAN KORUNMA

       Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alacaktır:
a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.
Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir.
(Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:5)

       GÜNLÜK BOYA MİKTARI

       Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda işçi ile yapılacaktır.
       Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmayacaktır.
       İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır.
       (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:7/b)

       RİSKLERİN EN AZA İNDİRİLMESİ

       İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi alacaktır. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:8/a)

       GÖZ DUŞU

       İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir.
       Korozif sıvıların doldurulduğu, boşaltıldığı ve benzeri işlemlerin yapıldığı işyerlerinde kullanılmaya hazır akarsu bulunacak ve bir insan için yeter büyüklükte su banyoları veya süratle işleyen çok taraflı duşlar her bölümün içerisine veya yakınına kurulmuş olacaktır.
       (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:9)

       BİYOLOJİK MADDELER RİSK DEĞERLENDİRMESİ

       Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşağıda belirtilen hususlara göre yapılır;
       a) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, işçinin maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.
Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.
       Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.
İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri, istendiğinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür.
       b) Bu maddenin (a) bendinde sözü edilen risk değerlendirmesi, aşağıdakileri de kapsayan tüm bilgiler dikkate alınarak yapılır;
       1) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması,
       2) Yetkili makamların, işçilerin sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri,
       3) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler,
       4) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler,
       5) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak işçilerin yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler.
       (Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Madde:5)

 

kaynak :

http://www.andem.com.tr/tum%20isyerlerinde%20is%20guvenligi.html

 

İş Elbiseleri Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

İhtiyacınızı İyi Belirleyin… Tasarım Önemlidir…

İş Elbiselerinin 2 amacı vardır:

1) Kurumsal kimliğinize katkıda bulunur.

2) Çalışanınıza rahat, kullanışlı ve verimli bir çalışma ortamı sağlar. 

Kurumsal giyiminizi seçerken bu iki unsuru mutlaka göz önünde bulundurun. Çalışanlarınızın kıyafetini seçerken estetikle elemanınızın çalışma ortamındaki gereksinimlerini birlikte değerlendirin. 

Bütçenizi Oluşturun
İş Elbisesi alımınızda bütçenizi yıllık bazda oluşturmalısınız. Ürünlerin fiyatları kalitelerine göre çok farklılık göstermektedir. Kaliteli bir ürünün 6 ay boyunca kullanılabileceği yerde kalitesiz bir üründen yılda 3 kez satın almanız gerekebilir. Bu noktada tabi ki personelinizin alışkanlıklarını ve çalışma ortamınızın koşullarını inceleyin. 

Tedarikçi Seçimi
En önemli nokta tedarikçinizi seçmektir. Her faktörü en ince ayrıntısına kadar değerlendirin. Bazı durumlarda daha ucuz teklifi veren firmayı tercih etmek size daha pahalıya malolabilir. Ucuz iş elbisesinin her zaman en iyi tercih olmadığını bilin. Ucuz teklifi sunan bir firmadan alacağınız hizmetin de daha kalitesiz olacağı kesindir.

Kumaş Türlerine Göre Bakım

Pamuklu kumaşlar:

Nem çekme özelliği yüksektir. Esneklik ve dayanıklılık özelliğine sahiptir. Yüksek ısılarda yıkandığında renk ve dokusu bozulabilir. Özellikle koyu renk olanları ayrı yıkamaya özen göstermek gerekir.

Polyester Kumaşlar:

Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Kolay kırışmaz, leke tutma özelliği düşüktür. Renklerin solma olasılığı düşüktür.

Jean Kumaşlar:

Bazı jean kumaşlar içeriği itibariyle boya verebilir. Bu türde ürünlerin tek veya tersinden yıkanarak kumaş yüzeyinde damar izlerininin oluşması engellenir. Uzun zamanlı kullanımlarında kumaş yıpranabilir ve renk tonu değişebilir.

Lycra Karışımlı Kumaşlar:

Yüksek ısıyla temasından kaçınılmalıdır. Kumaş içindeki lycra eriyebilir ve en fazla çekebilir.

Yüksek Kumaşlar:

Isı yalıtımı çok iyi olan yünlü kumaşlar kuru temizleme olmalıdır. Keçeleşme oldukça müsait olup zaman içinde fazla sürtünmeden dolayı tüylenme yapabilirler. Deforme olmaması için sererek kurutulması önerilir.Yüksek ısıda yıkanması çekmeye neden olur.


Önemli Bilgiler

 • Daima bedeninize uygun olan ürünü giymeye özen göstermelisiniz.

 • Yıkama talimatlarına uygun kullanım, giysinizin ömrünü uzatır. Talimatlara mutlaka uyunuz.

 • Yünlü ve akrilik ürünleri tersten yıkayarak sererek kurutunuz, katlayarak muhafaza ediniz.

 • Çamaşır suyu kullanmamaya özen gösteriniz.

 • Giysilerinizi direk güneş ışığında kurutmayınız.

 • Yünlü, saten gibi hassas kumaşlar için uygun olan özel deterjanlar kullanınız.

 • PVC ürünleri sadece sabunlu bez ile siliniz.

 • Yüksek görünürlüklü ürünler üzerinde bulunan reflektif bantları ütülemeyiniz.

 • Zarar görmüş, yırtılmış yada yıpranmış kıyafetleri tamir etmeyiniz, yenisi ile değiştiriniz.

 • Yüksek görünürlüklü özelliğini yitirmiş ürünleri derhal yenisi ile değiştiriniz.

 • Baskılı ürünleri 30o C sıcaklıkta yıkayınız ve tersten ütüleyiniz.

 • Yağmurluk, rüzgarlık ve anorak gibi, PVC ve imperteks kumaştan üretilmiş ürünler, ısı ile transferde kullanılan press ve fikse gibi ara kurutucu makinelerde erime riskinden dolayı bu ürünlere baskı uygulaması yapılmamaktadır.

 • Üretici yanlış yada hatalı kullanımdan dolayı ortaya çıkabilecek kazalar ile ilgili sorumluluk almaz.

Kardelen-Logo

1 MAYIS!

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramıişçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye‘de ilk kez 1923‘te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan‘ında,“Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM‘de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatililan edilmiştir.

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası’nı kutluyoruz. Ülkemizde çalışanların, bir başka deyişle toplumun zayıf kesimini oluşturan insanlarımızın sorunlarını; sadece İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenleyerek kutlamak bana hep eksik gelmiştir. Sanıyorum, bu haftanın “Çalışanların Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası” olması gerekiyor. Öte yandan, ülkemizde çalışanlar kadar çalışmak isteyip de çalışamayan işsizlerimizin de “iş” sağlığının çok önemli olduğu düşüncesindeyim.

 

Bilindiği gibi, ülkemiz kaza konusunda “Dünya Birinciliği”ni hiçbir ülkeye kaptırmamaktadır. (Örneğin İş Kazaları, Trafik Kazaları gibi) ülkemizde istatistiki bilgilerin doğru olmadığı kanısında olduğum için rakamlarla ilgili bilgiler vermek istemiyorum. Bu istatistiki bilgiler SKK ve Sendikaların verilerine göre belirlenmektedir. Oysa, örgütsüz olan kesimde iş kazalarının daha büyük oranda olduğunu bilmekteyiz. Yine ülkemizde küçük işletmelerin çok olması ve bu işyerlerinin önemli kısmı hizmet sektörü alanında çalışmaktadır. Bu tür işyerlerindeki meslek hastalıkları ve iş kazalarının istatistiki bilgileri sağlıklı biçimde kayıtlara geçmemektedir. Kaçak işçi çalıştırma bir gerçek olarak ortada iken bu haftanın çalışanların sağlığı olarak kutlanması gerçeği ortaya çıkmaktadır.

 

Kazalar dışında, gelişen teknoloji ve çevre faktöründen dolayı gelişmiş ülkelerde üretiminden vazgeçilmek zorunda kalınan bir çok sektörün; gelişmekte olan ülkelere kaydırılması ve güvenlik, korunma tedbirlerinin alınmaması sonucunda oluşan yeni mesleki hastalıklar söz konusudur. Özellikle kimya sektöründe artan çeşitlikte mesleki hastalıklar çoğalmakta ve etkileri zaman içinde ortaya çıkacaktır. Bunun yanında işinden memnun olmayan yaşam şartlarının zorluğu, iş güvencesinin olmayışı ve sağlıksız çalışma koşularının yarattığı stres, en önemli sağlık sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Her ne kadar iş kanunlarımız işçinin sağlığını işverene yüklemişse de bugün gelinen noktada, ne yazık sendikalı işyerleri dışında çalışanların iş güvenliği konusunda bir ilerleme olmamıştır. Toplumun zayıf kesimi olan çalışanlar hep mağdur olmaktadır.

 

Hızlı nüfus artışı, yabancı ülkelerden kaçak gelen işçilerin ve küçük yaşta çalıştırılan çocukların yarattığı istihdamı; düşük ücret ve çarpık gelir dağılımı tablosu da çalışanları olumsu etkilemektedir. Kayıt dışı sektörlerde direkt vergi, Sosyal Güvenlik kesintilerinin yüksek olması aktif sigortalı sayısını azalmaktadır. Özellikle 10 işçi ve yukarı işçi çalıştırılması durumunda fonların (Konut Edindirme Yardımı ve Tasarruf Teşvik Fonu) eklenmesi işletmelerin büyümesini önlediği gibi küçük ölçekli aile işletmelerine veya ev işçilerinin oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle nakit çalışan sektörlerde bu oran çok yükseklere çıkmakta ve böylece büyük bir istihdam kayıt dışına çıkmaktadır. Hızlı nüfus artışını ve işsizliği önleyemediğimize göre o zaman yapılacak iş kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak ön denetim fonksiyonlarını geliştirip, ek aktif sigortalı sayısını yükseltmemiz gerekmektedir.

Bu arada bir diğer mesele daha var; Sosyal Güvenlik Kurumlarımızı gözden geçirirsek çok başlı, değişik mevzuat hükümleri olan ve en önemlisi devlet desteği ile ayakta durmaya çalışan, iflas  etmiş kurumlarla karşılaşıyoruz.

 

 

Bugün kendi ayakları üzerinde duramayan Bağ-Kur, SSK ve Özel Sandıklar gibi sosyal güvenlik kuruluşları yakın gelecekte işlevlerini yerine getiremeyecekler ve toplum barışının önünde önemli bir engel oldukları gibi, demokrasimize de tehdit olacaklardır. Bunun için hiç zaman kaybetmeden çalışanların ve çalıştıranların sosyal güvenlik kurumlarını bir çatı altında toplayan milli bir sosyal güvenlik kanunu çıkarılmalıdır. Ve bu kurumlar özerk bir yönetime kavuşturulmalı ki, hiçbir zaman siyasi iktidarların finans kaynağı haline getirilmemelidir. Çalışanların ve prim ödeyenlerin temsil edildiği kurumlar olmalı. Devlet yalnızca mali ve idari yönden denetim yapmalıdır. Tüm çalışanların örgütlü olması teşvik edilmelidir.

 

Sosyal Güvenlik prim ödemeleri hiçbir işverenin ucuz kredi kullanma yeri olmamalıdır.

 

İşsizlik sigortası gelişmelerini olumlu karşılıyoruz. Fakat işini yetirme riski az olan doktor, muhasebeci yanında riski büyük olan inşaat işçisinin işsizlik sigorta ödemeleri buna göre düzenlenmeli. Sektöründe yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığı için işini yitiren işçi, yeniden eğitime alınmalı ve bu eğitim kabul etmeyenlere işsizlik sigortası ödeneği ödenmemelidir.

 

Her geçen gün teknolojinin gelişmesi yeni iş kolları doğmasına neden olmaktadır. Artık işçi bedenen çalışan kavramından çıkmakta olup; düşünen, yaratan kavramına gelmektedir. Bunun için kurumlar sendikalar ve işverenler bu düşünen ve yaratan emekçilere göre kendilerini geliştirmek zorundadır.

 

Bunun neticesi olarak politik, sosyal ve ekonomik uzlaşmaların önemi gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır.

 

Bunun için iş kazaları, Ülkemizde tespit edilen 1500 civarında meslek hastalığı iş hayatının hoşnutsuzluğu yarattığı stres, iş hayatımıza ve ekonomimize önemli kayıplar vermektedir. Bunun önlenmesi için Üniversiteler,meslek örgütleri, çalışan ve çalıştıranların örgütlerinin bir koordinasyon kurulları oluşturarak, teknik ve mesleki eğitimleri geliştirmeli ve sektörel bazda sağlık ve çalışma denetim standartları oluşturulmalı. Yöneticilerin ve adli mercilerin bu standartlara uyması sağlanmalıdır. Kamu yalnızca bu standartlara uyulup uyulmadığını denetlemelidir.

 

Çalışanların sağlığı ve iş güvenliği sağlamak istiyorsak öncelikle;

 

-          Çalışanların örgütlü olması sağlanmalıdır

-          Hızlı nüfus artışı, yabancı kaçak işçi ve çocukların çalıştırılması önlenmeli,

-          Kayıtdışı ekonomi önlenmeli,

-          Sosyal Güvenlik primleri, vergi ve fon oranları düşürülmeli,

-          Milli bir sosyal güvenlik kanunu çıkarılmalı ve tüm çalışanlar bir şemsiye altında toplanmalıdır.

-          Sosyal Güvenlik Kurumları siyasilere peşkeş çekilmemeli,

-          Sosyal Güvenlik Kuruluşları çalışanları oluşturduğu özerk bir yapıya getirilmelidir.

-          İşsizlik sigortası çıkarılmalı,

-          Mesleki eğitime önem verilmeli, İş kazası ve mesleki hastalıklar konusunda toplum ve çalışanlar bilgilendirilmeli,

-          Sektörel bazda ve seçilecek teknolojiye göre “sağlık ve çalışma denetim standartları” belirlenmelidir.

 

Tüm çalışanlara kazasız, sağlıklı ve geleceğinden daha umutlu çalışma hayatı temenni ediyorum.

 

Kardelen-Logo

İş Ayakkabısı

MEKAP İş Emniyet ayakkabılarında ISO EN 20344 standardına uygun cilt deri ve yarma deri kullanılmaktadır. Cilt deri en zorlu ortamlar için üretilmiş, nefes alabilen, su geçirmez özelliği başta olmak üzere üst düzeyde kaliteli, yırtılma ve aşınmaya dayanıklı deridir. Daha az risk içeren kuru ortamlarda ise aynı kalite ve dayanıklılıkta üretilen yarma deri kullanılmaktadır.

 

Firma logonuzu iş elbisenize uygulatarak , Kurumsal kimliğinizi yansıtın !

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerden bir diğeride İş elbiselerine Logo baskı hizmetidir. Logo Baskı hizmeti ile rakiplerinizden farklı olmak sizin elinizde .Kardelen iş elbiseleri olarak , SERİGRAFİK BASKI – FOLYO FLEX BASKI – DİJİTAL & TRANSFER BASKI – NAKIŞ İŞLEME teknikleri ile iş elbiselerinize logo baskı yapıyoruz.

İş elbiselerinde Logo’nun önemi :

Baskı ve nakış en genel tanımıyla bir iş yerini, bir ürünü, bir takımı, bir kurumu temsil eden görsellerin bir düzlem üzerine basılması veya işlenmesidir. Baskı ve nakış bir logonun (amblem), yazının veya süslemenin işlenmesidir. Logo kurumlar için markalaşma adına önemlidir

Sizde İş elbiselerinize Logo baskı istiyorum diyorsanız..” anında iletişim ” hattından yada Müşteri temsicisi telefonundan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kardelen-Logo

Her mesleğin bir zorluğu vardır.

En kolay sandığınız mesleklerin bile bir zorluğu vardır, insanoğlu herzaman daha fazlasını ister. 8 saat uyuduysa 1 saat daha fazla uyumak ister 1000tl maaş alıyosa 1500tl maaş almak ister. Hep fazlasını hayal edip daha fazlasını kazanmak için çalışırız.

Gelin bu işlere bir de yakından bakalım;

Mesela öğretmenlik:       Oturduğu yerden para kazanıyorlar yahu dediklerinizi duyar gibiyim, öğrencilerle uğraşmak gerçekten zor olsa gerek bi detaylı düşünüce sınavlar, etütler, devamsızlıklar, öğrencilerin asiliği hepsi ayrı bir dert ayrı bir stress.

 

Birde inşaat çalışanlarını göz önüne alalım, onların işleri gerçekten daha zor ve kuvvet isteyen bir iş. Kaza riskleri çok yüksek olan bu sektörde her geçen gün önlem alınmadığından dolayı can kayıpları, kazalar oluyor. İş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları ülkemizde ilerlemektedir. Çalışanların güvenliği ve riskleri azaltan koruyucu kıyafetleri ile iş yükünüzü biraz daha hafifletmektedir.

İş elbisesi neden bu kadar önemli?

E peki siz ameliyata sivil giren bir doktor gördünüz mü? Bir doktorun nasıl beyaz önlüğü, yeşil maskesi varsa diğer firmalarda aynı şekil önlemini almalıdır. Sadece tıp alanını kast etmiyorum. elektrik, kimya, inşaat vs alanlarda her zaman önlem alınmalıdır ki kaza riskleri azalsın. Dünyada ve ülkemizde en çok kazalar istatistiğinde trafik 1. sırada ve iş kazaları ise 2. sırada geliyor. Önlem alınmazsa eğer trafiktende öne geçecek bu ciddi iş kazaları hayatımızı olumsuz yönde tetikleyebilir.

 

,

İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN

Nepal 7,8 büyüklüğündeki depremle sallandı

Güney Asya ülkesi Nepal’in başkenti Katmandu’nun yaklaşık 80 kilometre kuzeybatısında önceki gün meydana gelen 7.8’lik deprem sonrası can kaybı 3 bin’i aştı.Kayıpların 60’tan fazlasının Hindistan’da olduğu açıklandı.

Önceki gün Türk Dışişleri Bakanlığı’nın deprem felaketinde hayatını kaybeden ya da yaralanan Türk vatandaşı kaydedilmediği yönündeki açıklamasının ardından, dün bölgede tatil yapan iki Türk vatandaşına ulaşılamadığı belirtildi.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28832133.asp